Uw rechten

U hebt verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn als volgt:

Inzagerecht

U hebt het recht de persoonsgegevens die Reinier de Graaf verwerkt in te zien en eventueel een kopie te verkrijgen. Een eerste kopie van deze gegevens is gratis. Indien u meer kopieën wenst, kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

Correctierecht

U hebt het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen in geval deze gegevens niet (langer) juist zijn.

Verwijderingsrecht

U hebt het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar

U hebt het recht bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. Dit recht geldt voor alle verwerkingen die zijn gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van het ziekenhuis. Voor de andere grondslagen van verwerking is dit niet mogelijk. In het geval van toestemming geldt dat u deze altijd terug kunt trekken. Daarvoor hoeft geen bezwaar te worden ingediend maar dient u dit aan te geven. Als u bezwaar indient zal dit worden onderzocht en zult u op de hoogte worden gebracht van de beslissing op het bezwaar.

Recht op beperking

U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht op de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat het Reinier de Graaf de verwerking van uw gegevens tijdelijk stopzet. U kunt zich in vier situaties op dit recht beroepen, namelijk:

- In afwachting van de beoordeling van een verzoek tot correctie;
- Indien uw persoonsgegevens verwijderd dienen te worden maar u deze verwijdering niet wenst;
- Indien het Reinier de Graaf uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft maar u de gegevens wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak;
- In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens op te vragen en te ontvangen van het Reinier de Graaf in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken op grond van uw toestemming of van een met u gesloten overeenkomst. Daarnaast betreft het uw persoonsgegevens die door u aan het Reinier de Graaf zijn verstrekt. Het recht geldt alleen voor de gegevens die in digitale vorm worden verwerkt (en dus niet voor persoonsgegevens die op papier worden verwerkt). U bent vrij de persoonsgegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Indien er een koppeling bestaat tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die direct doorgifte namens u verzorgen. U kunt hierover informeren naar de mogelijkheden als u een aanvraag indient.