Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de hiervoor benoemde doeleinden leven wij verschillende gronden na. Deze rechtsgronden zijn de volgende:

- Een met u gesloten overeenkomst, zoals de behandelingsovereenkomst of daaraan voorafgaande maatregelen die u ons heeft verzocht te nemen; 
- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen:
- Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen;
- De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitvoering van het openbaar gezag;
- De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het Reinier de Graaf of van een derde;
- Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;
- Uw gegeven toestemming.

Toelichting voldoen aan wettelijke verplichtingen

Om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen voor de uitvoering van haar dienstverlening, is Reinier de Graaf soms verplicht om persoonsgegevens te verzamelen en bewaren.

Soms is Reinier de Graaf ook verplicht om uw gegevens aan derden te verstrekken. Voorbeelden van deze derden zijn zorgverzekeraars, de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), de IGJ, politie en justitie. Het Reinier de Graaf werkt alleen mee aan het verstrekken van gegevens aan een autoriteit nadat is gecontroleerd of de vordering van deze autoriteit voldoet aan de eisen in de wet.

Toelichting gerechtvaardigd belang

In sommige gevallen is voor het Reinier de Graaf sprake van een gerechtvaardigd belang waarvoor wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken. Dit geldt voor de volgende zaken:

- Beveiliging van gebouwen en eigendommen van het Reinier de Graaf;
- Beveiliging en beschikbaarheid van netwerkinfrastructuur aan betrokkenen en derden;
- Verbeteren van de website en dienstverlening;
- Het behandelen van geschillen;
- Fraudepreventie;
- Kwaliteits- en opleidingsdoeleinden;
- Medewerker onderzoeken;
- Interne audits ter verbetering van de kwaliteit van de zorg;

Toelichting wetenschappelijk onderzoek

In het Reinier de Graaf wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan. Wij gebruiken daarvoor gegevens die van u zijn verzameld. Dit kan anoniem, waarbij de onderzoeker niet weet om welke patiënt het gaat. Anoniem onderzoek mag zonder uw toestemming worden gedaan. Als we niet met anonieme gegevens kunnen werken, dan gebruiken we gepseudonimiseerde gegevens waardoor niet direct kan worden achterhaald van wie de gegevens afkomstig zijn. In onderzoek kan ook gebruik worden gemaakt van restmateriaal. Dit is materiaal wat van u wordt verzameld in het kader van de behandeling en daarna overblijft, zoals bloed, weefsel en urine. Als u bezwaar heeft tegen onderzoek waarin uw gegevens en/of uw restmateriaal wordt gebruikt, dan kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts. Deze maakt dan een aantekening in uw dossier. Uw gegevens worden dan niet gebruikt.

Voor sommige onderzoeken moet de onderzoeker weten om welke patiënt het gaat. In die gevallen wordt uw toestemming gevraagd voor deelname aan het onderzoek. U ontvangt dan informatie over het onderzoek en welke medewerking van u wordt verwacht.

Toestemming

Als aan geen van de andere wettelijke grondslagen is voldaan, zullen wij uw toestemming vragen voor de verwerking van uw gegevens. Als wij uw toestemming vragen, zullen wij u informeren waarvoor u toestemming geeft. U kunt uw toestemming die u heeft gegeven voor bepaalde verwerkingen altijd intrekken. Wij zullen uw gegevens dan niet langer verwerken.

Gevolgen weigering gegevensverstrekking

Als u uw gegevens niet aan ons wilt verstrekken voor verwerking op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen, zou dit gevolgen kunnen hebben voor uw behandeling.