Bewaartermijnen

Het Reinier de Graaf leeft de wettelijke bewaartermijnen na. Als er geen wettelijke termijn is vastgesteld bewaart Reinier de Graaf uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en gebruikt. Voor medische gegevens geldt een bewaartermijn van ten minste vijftien jaar na afloop van de geneeskundige behandeling. De bewaartermijn kan om verschillende redenen langer zijn, bijvoorbeeld bij kinderen, erfelijke of chronische aandoeningen. Tevens kunnen uw persoonsgegevens langer bewaard worden indien er sprake is van een (juridisch) geschil. De gegevens worden in dat geval niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de afronding van het geschil.