Netwerk Acute Zorg West tekent convenant voor optimale spoedzorg

De ruim twintig partners van Netwerk Acute Zorg West (NAZW) hebben op maandag 26 maart een convenant getekend met afspraken over de vernieuwde netwerkstructuur. Het convenant bekrachtigt de regionale samenwerking in het bieden van acute zorg die goed op elkaar is afgestemd, zodat de patiënt de juiste zorg op het juiste tijdstip en de juiste plek ontvangt. Het  convenant is gericht op een slagvaardige uitvoering van de wettelijke taken. Tevens is onder meer de regionale zorgaanpak van de huidige griepepidemie besproken. 

Het NAZW bestaat uit ruim 20 ketenpartners: de meldkamers, ambulancediensten, huisartsenposten, ziekenhuizen, GGZ-instellingen, GGD’s en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties uit de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden. Ook het Reinier de Graaf ziekenhuis is onderdeel van het NAZW.

ROAZ

De bestuurders van deze zorgorganisaties komen 3 x per jaar bij elkaar in het regionaal overleg acute zorg (ROAZ). Hierin maken zij afspraken over het zo optimaal mogelijk organiseren van de acute zorg in regio West. Naast het Bestuurlijk ROAZ is er nu ook een Tactisch ROAZ, waar de managers van het tweede echelon aan deelnemen. In dit tactisch overleg maken de managers de benodigde stappen concreet om de acute zorgketen in de regio nog beter op elkaar af te stemmen. Deze vernieuwing in de netwerkstructuur is doorgevoerd om concrete stappen te kunnen zetten in de afstemming binnen de acute zorg. 

Het ROAZ heeft formele taken die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft toegewezen. Zo stemmen de aanbieders van de acute zorg de activiteiten op elkaar af en brengen zij het aanbod van acute zorg in de regio in kaart. Tevens dient het ROAZ zicht te krijgen in witte vlekken in het zorgaanbod en de bereikbaarheid hiervan en deze op te lossen. Het ROAZ richt zich onder andere op de coördinatie en afspraken rondom traumazorg zodat 24/7 topreferente, multidisciplinaire zorg voor complexe traumapatiënten verleend kan worden. Naast het realiseren van de juiste acute zorg op de juiste plek heeft het ROAZ ook de taak toegewezen gekregen om geneeskundige hulpverlening bij een ramp en crises voor te bereiden in de keten. 

In toenemende mate wordt er een beroep gedaan op het ROAZ. Zo is het thema antibioticaresistentie bij het netwerk ondergebracht, zodat dezelfde betrokken ketenpartners regionale afspraken kunnen maken over de aanpak van antibioticaresistentie. 

Zorgaanpak griepepidemie

Door gezamenlijk in de regio de schouders eronder te zetten, streeft het NAZW er naar om patiënten de zorg te blijven bieden die ze gewend zijn, ook tijdens drukke periodes. De langdurige griepepidemie is een van de actuele onderwerpen die partners in de hele keten de afgelopen periode hebben beziggehouden. Het NAZW bracht eerder in maart de zorgaanpak van de langdurige griepepidemie in kaart. Tijdens de griepperiode is dagelijks de capaciteit en zorgcontinuïteit geïnventariseerd om indien nodig concrete vervolgacties te kunnen bepalen. Tot nu toe slaagt regio West erin om patiënten de gevraagde acute zorg te blijven bieden. De griepepidemie lijkt inmiddels op zijn retour. De voorzitter van het NAZW, LUMC-bestuursvoorzitter Willy Spaan, wil iedereen in de regionale acute zorg bedanken voor de extra inzet die is geleverd om patiënten de juiste zorg te kunnen blijven geven. Gisteren heeft het Bestuurlijk ROAZ het verloop van de ondernomen acties besproken en gekeken naar een goede regionale voorbereiding op griepepidemieën in de toekomst.

De partners van het NAZW tekenden een convenant waarin vernieuwde regionale afspraken staan over de acute zorg.