Kwaliteit in Reinier

Patiënten hebben recht op de best mogelijke zorg. Boven alles moet deze zorg ook veilig zijn. In alle lagen van het ziekenhuis streven we continu naar verbetering van (zorg)processen. Deze integrale kwaliteitszorg leidt tot de toekenning van diverse accreditaties, certificeringen, keurmerken en noteringen in ranglijsten. In de onderliggende pagina's kunt u hier informatie over lezen.

Accreditaties

NIAZ-accreditatie

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) heeft Reinier de Graaf de NIAZ-accreditatie toegekend. Het instituut ontwikkelt kwaliteitsnormen en toetst zorginstellingen hierop. De beoordeling wordt gedaan door auditoren die zelf ook in de zorg werkzaam zijn en daardoor verstand van zaken hebben. Met de accreditatie laat Reinier de Graaf zien dat de zorg in het ziekenhuis aan de hoge kwaliteitsstandaarden van het NIAZ voldoet.

Certificeringen

Er zijn verschillende, internationaal erkende certificeringen die worden uitgereikt aan bedrijven en organisaties wanneer deze voldoen aan bepaalde standaarden van kwaliteitsmanagement. Ook ziekenhuizen en afdelingen van ziekenhuizen komen voor deze certificeringen in aanmerking. Zo zijn er de zogenoemde ISO- en HKZ-certificeringen die blijk geven van algemene standaarden van kwaliteitsmanagement. De EARL-certificering is specifiek bedoeld voor de nucleaire geneeskunde. In onderstaand overzicht ziet u de certificeringen die door de verschillende afdelingen van Reinier de Graaf zijn behaald.

Nucleaire Geneeskunde ISO 9001:2015 en EARL
Maatschap Orthopedie en Traumatologie ISO 9001:2008
Dialyse ISO 9001:2008 en HKZ
Endoscopie HKZ
Combister ISO 9001:2008
Pathologie CCKL
Reinier Haga Medisch Diagnostich Centrum ISO 15189:2012

Keurmerken

Drie sterren Apneuvereniging
Het Centrum voor Slaapstoornissen van Reinier de Graaf heeft van de Apneuvereniging drie sterren gekregen voor de behandeling van patiënten met een slaapstoornis. Bovendien is het centrum bestempeld tot Topkliniek.

Egidius zorgconcepten
De Stichting Egidius streeft naar verbetering van de kwaliteit van prostaatkankerzorg in Nederland. Egidius wil de Nederlandse prostaatkankerzorg tot de top van de internationale benchmark laten behoren door de uitkomsten van zorg en de manier waarop de prostaatkankerzorg wordt ingericht, te verbeteren. Het Reinier Haga prostaatkankercentrum is deelnemer van Egidius zorgconcepten.

Freya Pluim
Het IVF-centrum van Reinier de Graaf heeft van Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, de Freya Pluim gekregen. Dit keurmerk laat zien dat het centrum voldoet aan de kwaliteitscriteria van Freya.

Groen Vinkje bloed- en lymfeklierkankerzorg
Reinier de Graaf is in het bezit van het Groene Vinkje voor bloed- en lymfeklierkankerzorg. Ons ziekenhuis voldoet hiermee aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door betrokken patiëntenorganisaties.

Longfunctie
De Longfunctieafdeling van Reinier de Graaf heeft het kwaliteitskeurmerk van de Nederlandse Vereniging voor Longfunctieanalisten (NVLA) ontvangen. Deze toont aan dat ons ziekenhuis voldoet aan strenge kwaliteitscriteria op het gebied van onder meer veiligheid, hygiëne en organisatie.

Slaapgeneeskunde
De slaapgeneeskundevereniging Nederland heeft Reinier de Graaf een predicaat van accreditatie toegekend, omdat het Centrum voor Slaapstoornissen voldoet aan de strenge eisen die zij daarvoor hanteren zoals de diagnose en behandeling van alle soorten slaapstoornissen volgens de laatste richtlijnen en standaarden.

Wondcenter endorsement
In 2019 is het wond expertise centrum van Reinier de Graaf voor het eerst gevisiteerd door de EWMA (European wound management association). Het Reinier de Graaf is het enige ziekenhuis in Europa dat dit keurmerk mag dragen. Dit houd in dat het wond expertise centrum excellente wondzorg levert in samenwerking met verschillende disciplines en de samenwerkende thuiszorgorganisaties.

Zilveren Ster Osteoporosepoli
De International Osteoporosis Foundation (IOF) heeft Reinier de Graaf een Zilveren Ster toegekend voor de preventieve zorg aan fractuurpatiënten met risico op osteoporose. De multidisciplinaire aanpak van onze Osteoporosepoli werd als ‘best practice’ aangemerkt. 

 

Ranglijsten

AD Ziekenhuis Top 100

Volgens de AD Ziekenhuis Top 100 van 2018 is Reinier de Graaf het beste ziekenhuis in de regio. Bovendien staan wij landelijk op de vierde plek van de topklinische ziekenhuizen.

Calamiteiten

Waar mensen werken, gaan soms dingen mis. Deze waarheid geldt ook voor Reinier de Graaf, hoezeer we ook ons uiterste best doen om ze te voorkomen. In het ziekenhuis gelden daarom strikte regels en processen voor hoe we omgaan met calamiteiten. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) definieert een calamiteit als een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg, en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor de patiënt heeft geleid.

In het geval van een (vermeende) calamiteit nemen de direct betrokken medewerkers contact op met de directie. Deze schakelt vervolgens de afdeling Kwaliteit & Veiligheid in. Als er voldoende aanwijzingen zijn dat er mogelijk sprake is van een calamiteit, dan geeft de directie van Reinier de Graaf opdracht tot een onderzoek. De behandelend arts legt zo snel mogelijk contact met de betreffende patiënt en/of de familie. Blijkt uit het onderzoek dat er daadwerkelijk sprake is van een calamiteit, dan wordt hier melding van gemaakt bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Samengestelde onderzoeksteams

In het geval van een calamiteit wordt het onderzoek uitgevoerd door onderzoeksteams van Reinier de Graaf. Binnen het ziekenhuis zijn ongeveer zestig medewerkers speciaal opgeleid en gekwalificeerd om dit soort onderzoeken uit te voeren, variërend van verpleegkundigen tot artsen en paramedici. De samenstelling van de onderzoeksteams verschilt dan ook per calamiteit. Op deze manier is er vrijwel altijd iemand bij het team betrokken die bekend is met de werkprocessen die onderdeel uitmaken van het onderzoek. De leden van het onderzoeksteam zijn geen van allen direct betrokken bij de betreffende calamiteit.

Het team schrijft vervolgens een rapportage naar aanleiding van het onderzoek. Onderdeel van deze rapportage zijn specifieke verbeterpunten. Hiermee willen we voorkomen dat soortgelijke calamiteiten zich in de toekomst voordoen. De rapportage wordt aan de IGZ gestuurd, die akkoord gaat met het onderzoek en de verbeterpunten en daarmee de melding afsluit. Ook kan de Inspectie aanvullende vragen stellen of overgaan tot een eigen onderzoek. Het ziekenhuis wijst de medewerkers aan die verantwoordelijk zijn voor het doorvoeren van de verbeterpunten en stelt hier een deadline voor. De directie volgt de tijdige invoering van deze verbeterpunten nauwgezet.

Nauwe betrokkenheid patiënt en/of familie

Gedurende dit hele proces betrekt het ziekenhuis de patiënt en/of de familie bij het onderzoek. Zo kan de patiënt en/of de familie informatie aanleveren voor het onderzoek en worden zij op de hoogte gehouden van de resultaten. Ook worden zij geïnformeerd over de mogelijkheid om een klacht of een claim in te dienen.

Een (vermeende) calamiteit heeft niet alleen veel impact op de patiënt en/of de familie, maar ook op de betrokken medewerker(s). Fouten worden immers niet bewust gemaakt en het belang van patiënten staat bij onze medewerkers voorop. Reiner de Graaf schakelt daarom peer support (hulp door vakgenoten) of bedrijfsopvang in om ondersteuning te bieden aan de direct betrokken medewerker(s).

Reinier Haga Groep

De ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep publiceren jaarlijks een overzicht van calamiteiten in het voorgaande jaar.

Ziekenhuischeck

Reinier de Graaf publiceert, net als andere algemene ziekenhuizen, inzicht in de kwaliteitsgegevens om u zo waardeveolle keuze-informatie voor een groot aantal behandelingen te bieden. Op de website Ziekenhuischeck kunt u ziekenhuizen per behandeling met elkaar vergelijkenen de website geeft informatie over de samenwerking tussen ziekenhuizen. Met Ziekenhuischeck kan kwaliteitsinformatie van ziekenhuizen op één site bekeken en vergeleken worden, zodat patiënten beter weten waar ze aan toe zijn. 

Vergelijken

De zorg in Nederlandse ziekenhuizen is goed, maar niet alle ziekenhuizen zijn gelijk. Op Ziekenhuischeck kan een patiënt eenvoudig ziekenhuizen naast elkaar zetten om een beeld te krijgen van de geleverde zorg. Elk ziekenhuis kan een toelichting geven op Ziekenhuischeck, om patiënten inzicht te geven in de achtergrond van de cijfers. Waarom is een uitkomst hoger of juist lager?

Samenwerking

Veelvoorkomende behandelingen, zoals een staaroperatie, worden in de meeste ziekenhuizen uitgevoerd. Voor andere operaties verwijst het eigen ziekenhuis soms door naar een ziekenhuis dat hierin is gespecialiseerd. Ziekenhuizen maken ook deze informatie inzichtelijk: voor welke operaties en behandelingen kan de patiënt terecht, en voor welke operaties en behandelingen bestaat een samenwerkingsverband.

Landelijke cijfers

De cijfers op Ziekenhuischeck zijn afkomstig van kwaliteitsindicatoren die ziekenhuizen wettelijk verplicht moeten aanleveren aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Zorginstituut Nederland. Deze cijfers worden ook door artsen en ziekenhuizen zelf gebruikt om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De algemene tevredenheidscijfers zijn afkomstig uit landelijk onderzoek.

Sterftecijfers

Reinier de Graaf houdt, net als alle ziekenhuizen in Nederland, bij hoeveel patiënten jaarlijks in het ziekenhuis overlijden. Deze gegevens worden gebruikt om het sterftecijfer (HSMR, ofwel Hospital Standardized Mortality Ratio) te berekenen. Het sterftecijfer is een indicator die de werkelijke sterfte in een ziekenhuis afzet tegen de sterfte die op basis van patiëntkenmerken kan worden verwacht. Het rekenmodel probeert zo goed mogelijk te corrigeren voor factoren die de kans op sterfte verhogen, maar niets zeggen over de kwaliteit van zorg. Het gaat dan bijvoorbeeld om leeftijd, geslacht, diagnose, co-morbiditeit en opname-urgentie.

Onze sterftecijfers

Zoals blijkt uit de cijfers scoort Reinier de Graaf een HSMR van 82 over het jaar 2019. Een meer betrouwbaar beeld geeft het sterftecijfer over de jaren 2017-2019, omdat dit cijfer op een hoger aantal patiënten is gebaseerd. Over deze drie jaren is de HSMR 78, een score die, net als de HSMR over 2019, positief afwijkt van het landelijke gemiddelde van 100. Dat wil zeggen dat minder patiënten zijn overleden dan van te voren verwacht mocht worden op basis van onze patiëntenpopulatie.

Naast de HSMR worden ook de sterftecijfers per diagnosegroep (SMR, ofwel Standard Mortality Ratio) berekend. De SMR geeft net als de HSMR aan hoe hoog de sterfte in een ziekenhuis is vergeleken met het landelijke gemiddelde, maar dan voor een bepaalde diagnosegroep of patiëntencategorie. De SMR's zijn berekend voor de 157 diagnosegroepen en voor de 17 hoofdclusters van diagnosegroepen. Bekijk in dit rapport de SMR's van Reinier de Graaf.

Geen keuze-informatie

De cijfers zijn nog niet geschikt om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Aanmerkelijke verschillen in scores blijken veroorzaakt te worden door variaties in ziekenhuisregistraties. Ook wordt bij de berekening van de sterftecijfers geen rekening gehouden met behandelingsbevoegdheden van een ziekenhuis (niet elk ziekenhuis voert alle type behandelingen uit), de samenstelling van de patiëntenpopulatie (de algemene conditie of weerstand van een patiënt kan bijvoorbeeld verschillen) en het ontslagbeleid (worden patiënten bijvoorbeeld doorgestuurd naar een hospice). Dit is van invloed op de HSMR en nog sterker op de SMR’s, omdat deze laatste gebaseerd zijn op kleine en wisselende patiënten aantallen.

Hoe gebruiken wij de cijfers?

Reinier de Graaf heeft een voortrekkersrol gespeeld bij de introductie van de HSMR in Nederland. Al in 2005 maakte het ziekenhuis het sterftecijfer openbaar. Voor Reinier de Graaf is het sterftecijfer een indicator voor onze kwaliteit van zorg. Het biedt ons de mogelijkheid om te kijken waar verbeteringen zijn aan te brengen in onze (zorg)processen. Het sterftecijfer is als indicator daarom nuttig voor interne signalering en wordt gebruikt om nader dossieronderzoek te doen. Hiermee vormen de HSMR en SMR’s naast andere cijfers een structureel onderdeel van ons kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Tot op heden is er voor Reinier de Graaf geen aanleiding geweest om op basis van onze sterftecijfers specifieke maatregelen te nemen in de zorg voor onze patiënten.

Meer lezen over sterftecijfers?

Op de site van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen staat een uitgebreide uitleg over de HSMR en SMR’s. Ook staat hier meer informatie over de beperkingen van de registratie. De Consumentenbond geeft in de leeswijzer sterftecijfers ook meer toelichting.

Uw mening telt

Reinier de Graaf stelt hoge eisen aan de zorg en dienstverlening. Uw mening is daarbij zeer waardevol. Hiermee kunnen we onze zorg- en dienstverlening steeds verder verbeteren.

Suggesties en complimenten

Heeft u een suggestie hoe de zorgverlening in het ziekenhuis of op deze website beter kan? Of bent u tevreden over de manier waarop u geholpen bent? Of wilt u iets anders met ons delen? Dat kan via communicatie@rdgg.nl.

Klantcijfers

U kunt uw mening over Reinier de Graaf ook vertellen bij Independer.nlZorgkaart Nederland of een andere onafhankelijke website. Zo helpt u ook andere patiënten bij het maken van hun keuze.

Klachten

Als u niet tevreden bent over de gang van zaken, dan horen wij dat ook graag. Neem dan bij voorkeur eerst contact op met de medewerker die uw onvrede heeft veroorzaakt of met het hoofd van de betreffende afdeling. Mocht u er samen niet uit komen of wilt u uw probleem of klacht niet met deze persoon bespreken? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionarissen van Reinier de Graaf.

Uw ervaringen met ons ziekenhuis

We horen graag wat uw ervaringen met ons ziekenhuis zijn, zodat we onze zorg continu kunnen verbeteren. Daarom leggen we op veel poliklinieken en afdelingen korte vragenlijsten voor aan patiënten via een tablet. 

In deze vragenlijsten kunt u een rapportcijfer geven aan de polikliniek of afdeling waar u geweest bent. Ook kunt u tips en complimenten geven. Daarna volgen mogelijk enkele vragen over een specifiek onderwerp waarover de polikliniek of afdeling  graag uw mening wil weten. Uw antwoorden zijn anoniem. Poliklinieken en afdelingen gebruiken de resultaten van de vragenlijsten om verbeteracties in gang te zetten.

Wij stellen het zeer op prijs als u hieraan wilt deelnemen.